Datum Söndag, 15:e Maj 2022 12:00

Plats Magnus Ladulåsgatan 32, 118 65 Stockholm

Dagordning

  1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
  2. Mötets behöriga utlysande
  3. Val av mötesfunktionärer:a) mötesordförandeb) mötessekreterarec) två justerare tillika rösträknare
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse
  5. Val av:a) Ordförandeb) Kassörc) Medlemsrekryteringsansvarigd) Ledamöter till styrelsene) Ledamöter i valberedningen
  6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan
  7. Ändring av stadgar
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande

Verksamhet och verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden finns tillgängliga 5:e Maj senast en vecka innan mötet på vår hemsida.